Η FORENA ENERGY Α.Ε. είναι ένας Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & ΣΗΘΥΑ (Φο.Σ.Ε. – Α.Π.Ε.). Ιδρύθηκε το 2019 κατόπιν πρωτοβουλίας του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Ε.Σ.Μ.Υ.Ε), με μετόχους της στην πλειοψηφία κατόχους εν λειτουργία ή υπό κατασκευή έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών (κυρίως ΜΥΗΕ) και στελεχώνεται από νέους ανθρώπους – επιστήμονες με εξειδίκευση στις ιδιαιτερότητες  λειτουργίας των έργων στη νέα ενεργειακή αγορά.

Η FORENA ENERGΥ μέσω των έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών της αναλαμβάνει την συνολική διαχείριση των έργων στη χονδρεμπορική αγορά, δηλαδή όχι μόνο την πρόβλεψη και δήλωση της ωριαίας παραγωγής έργων ΑΠΕ στην αγορά, αλλά  και τις ευθύνες εξισορρόπησης. Βασιζόμενοι σε αναλυτές της αγοράς, καθώς και σε προηγμένα εργαλεία πρόβλεψης παραγωγής με συνεχή ανανέωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μοντέλα προσομοίωσης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου, βελτιστοποιούμε και  εξισορροπούμε την παραγωγή των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Μέσω όλων των ανωτέρω στόχος μας είναι να αποκομίσουν οι πελάτες μας την μέγιστη αξία της παραγωγής τους.

Η FORENA ENERGY Α.Ε. παρέχει μια αξιόπιστη λύση στις ανάγκες των παραγωγών ΑΠΕ στο πλαίσιο του Target Model καθώς μεταξύ άλλων:

  • Στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό με μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της παραγωγής από ΑΠΕ και στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Εστιάζει στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε έργου/παραγωγού σε συνεχή βάση 24/7.
  • Εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και πρόσβαση στα δεδομένα παραγωγής του πελάτη/παραγωγού ΑΠΕ, παρέχοντας εξατομικευμένες αναφορές (reporting) παραγωγής σε συνδυασμό με δεδομένα της αγοράς.
  • Αναλαμβάνει την ευθύνη προβλέψεων και δηλώσεων παραγωγής στην Προ-ημερήσια και Ενδο-ημερήσια αγορά, καθώς και την ευθύνη εξισορρόπησης και εκκαθάρισης αποκλίσεων σε όλες τις φάσεις εξέλιξης της αγοράς.
  • Καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις του παραγωγού ΑΠΕ έναντι των φορέων και διαχειριστών (reporting, REMIT κλπ.).
  • Παρέχει τη δυνατότητα πρόσθετων εμπορικών συναλλαγών για διαχείριση κινδύνου (risk management) και μεγιστοποίηση του κέρδους μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων (hedging).
  • Αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση και πώληση των Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης για λογαριασμό του παραγωγού με στόχο την μεγιστοποίηση των εσόδων κάθε έργου.
  • Προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις υπηρεσιών.