Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FORENA ENERGY S.A.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6/9/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Πρόσκληση

Δήλωση Συμμετοχής & Εκπροσώπησης