FORENA ENERGY: Γιατί είναι κρίσιμη για τους παραγωγούς ΑΠΕ η επιλογή ΦΟΣΕ που θα τους εκπροσωπήσει στο target model

Το ευρωπαϊκό μοντέλο-στόχος για τον ηλεκτρισμό (European Target Model) έχει ως στόχο την ενοποίηση των επιμέρους ηλεκτρικών αγορών και τη δημιουργία μια ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, που επιδιώκει να επιφέρει:

·         αύξηση στον ανταγωνισμό τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση,

·         διάχυση φθηνότερης ενέργειας ανάμεσα στα κράτη-μέλη μέσω των διασυνδέσεων και άρα φθηνότερη ενέργεια για τον καταναλωτή,

·         αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού και λειτουργία του πιο αποδοτικού παραγωγικού δυναμικού εντός της ενιαίας αγοράς.

 Για τις ΑΠΕ, η έναρξη λειτουργίας του Target Model σηματοδοτεί την περίοδο μετάβασης από την «παθητική» συμμετοχή στην αγορά, στην «ενεργητική» συμμετοχή.

Πλέον οι ΑΠΕ με το Target Model, αποκτούν «υποχρεώσεις εξισορρόπησης», δηλαδή υποχρεούνται να δηλώνουν το ωριαίο πρόγραμμα παραγωγής τους στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day Ahead Market – DAM), να μετρούν τις αποκλίσεις από την πραγματική τους παραγωγή και να βελτιώνουν τις δηλώσεις τους στην Ενδοημερήσια αγορά (Intraday Market – IDM). Οι εναπομείναντες αποκλίσεις εντέλει συμμετέχουν στη τελική αγορά εξισορρόπησης.

Ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ), εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα συνολικής δήλωσης παραγωγής έργων ΑΠΕ, μπορεί να προσφέρει καλύτερη ακρίβεια στη συνολική ωριαία πρόβλεψη παραγωγής των έργων εντός του portfolio του, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αποκλίσεων (και άρα αντίστοιχων χρεώσεων).

 Με το Target Model, επομένως, παρέχεται στο σύστημα η δυνατότητα τιμολόγησης των αποκλίσεων της παραγωγής και της ζήτησης μέσω της λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς εξισορρόπησης, δίνοντας έτσι:

·         αφενός κίνητρο (ή αντικίνητρο) για καλύτερη πρόβλεψη σε όλες τις δραστηριότητες (παραγωγή – κατανάλωση),

·         αφετέρου τα κατάλληλα επενδυτικά σήματα για αύξηση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (κάτι μελλοντικό για την Ελλάδα, αλλά απολύτως αναγκαίο και μεγάλης σημασίας).

Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή των ΑΠΕ στη νέα αγορά και η όλο και υψηλότερη συμμετοχή τους στο ενεργειακό μείγμα οδηγεί σε αύξηση της μεταβλητότητας στις τιμές της αγοράς DAM (Οριακή Τιμή Συστήματος – ΟΤΣ), λόγω της παραγκώνισης θερμικών μονάδων οι οποίες καλούνται πλέον να καλύψουν τα λειτουργικά τους κόστη με λιγότερες ώρες λειτουργίας.

Το Target Model παρέχει τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ (εκπροσωπούμενων από έναν ΦοΣΕ) κατευθείαν με καταναλωτές (ή εταιρεία λιανικής ή μεγάλο καταναλωτή), και μάλιστα σε προφίλ που να ταιριάζει το παραγωγικό και το καταναλωτικό προφίλ.

Αυτές οι δυνατότητες της νέας αγοράς, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της «αποθήκευσης ενέργειας» μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη διείσδυση των ΑΠΕ, οι οποίες θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν χωρίς κάποια μορφή «στήριξης» στην αγορά, μειώνοντας εν τέλει το κόστος του ρεύματος για τον καταναλωτή, χωρίς παράλληλα να αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας φορτίου (Supply Risk), πετυχαίνοντας δηλαδή τον απώτερο στόχο του Target Model.

Όπως είναι αντιληπτό λοιπόν, ένας επενδυτής έχει μπροστά του ένα νέο τοπίο που είναι καθόλα ασφαλές. Όλες οι συναλλαγές / εκκαθαρίσεις γίνονται μέσω των Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών (General Clearing Members – GCM), κυρίως μεγάλων χρηματοπιστωτικών (τραπεζικών) ιδρυμάτων!

Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ο κάθε επενδυτής / ιδιοκτήτης σταθμού παραγωγής είναι ότι πρέπει να εμπιστευτεί το ΦοΣΕ που θα τον εκπροσωπήσει ώστε να είναι αξιόπιστη η πρόβλεψη και η δήλωση της υπό χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης παραγόμενης ενέργειάς του. Πρέπει με άλλα λόγια να μεγιστοποιήσει την επένδυσή του.

Ποια είναι η FORENA ENERGY

Η FORENA ENERGY Α.Ε. είναι ένας Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  & ΣΗΘΥΑ. Ιδρύθηκε το 2019 κατόπιν πρωτοβουλίας του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Ε.Σ.Μ.Υ.Ε), με μετόχους της, κατόχους εν λειτουργία ή υπό κατασκευή έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών, αλλά κυρίως ΜΥΗΕ.

Στελεχώνεται από νέους ανθρώπους – επιστήμονες με εξειδίκευση στην ενεργειακή αγορά. Παρέχει αξιόπιστη λύση για τους παραγωγούς ΑΠΕ, καθώς αναλαμβάνει συνολικά  τις ευθύνες έκθεσης του έργου ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στην αγορά.

Πηγή: https://energypress.gr/news/forena-energy-giati-einai-krisimi-gia-toys-paragogoys-ape-i-epilogi-fose-poy-tha-toys