Έναρξη της σύζευξης των Ενδοημερήσιων Αγορών Ελλάδας-Ιταλίας-Σλοβενίας

Χθες, 21 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκίνησε το «coupling» μεταξύ της ελληνικής ενδο-ημερήσιας αγοράς με την αντίστοιχη της Ιταλίας και της Σλοβενίας, με την εφαρμογή των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδο-Ημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs). Η μετάβαση από τις Τοπικές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (LIDAs) στις Συμπληρωματικές Περιφερειακές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (CRIDAs), αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την ένταξη της Ελλάδας στις συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές της Ευρώπης (XBID) και κατ’ επέκταση την πλήρη εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου (Target Model)