ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και σε συνέχεια του από 19/07/2022 πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FORENA ENERGY S.Aσε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7/9/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο STRATOS VASILIKOS, επί της οδού Μιχαλακοπούλου, αριθ. 114 στον Δήμο Αθηνών Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 3ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.
  2. Έγκριση διάθεσης αποτελέσματος της 3ης εταιρικής χρήσης.
  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά του άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.
  4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022.
  5. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα και έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση
  6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο μετόχων ως μέτοχος ή/και αποδεικνύει την ιδιότητα του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, κατά την 7/09/2022. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία συνεδρίασης, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ίδια κάτωθι διαδικασία, εντός 20 ημερών από την παραπάνω συνεδρίαση, ήτοι, την 27/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,στο Ξενοδοχείο STRATOS VASILIKOS, επί της οδού Μιχαλακοπούλου, αριθ. 114 στον Δήμο Αθηνών Αττικής, με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Στην επαναληπτική αυτή Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν οι μέτοχοι που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι δικαιούχοι Μέτοχοι μπορούν κατ’ άρθρο 28 του Καταστατικού και 128 του Ν. 4548/2018 να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε διά εγγράφου εξουσιοδοτήσεως αντιπροσώπου. Ιδίως οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους και, εφόσον επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν τρίτο πρόσωπο, απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή των διαχειριστών τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο. Ένας (1) αντιπρόσωπος μπορεί να ενεργεί για περισσότερους μετόχους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου υποχρεούται να συμπληρώσει σχετικό έντυπο «Δήλωσης Συμμετοχής – Παροχή Εξουσιοδότησης», στο οποίο θα ορίζει, σε σχετικό πεδίο του και εφόσον το επιθυμεί, τον αντιπρόσωπο του στην Συνεδρίαση. Το παραπάνω έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.forenaenergy.gr/el/ και υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@forenaenergy.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις 5/09/2022, μαζί με τυχόν άλλα έγγραφα αντιπροσώπευσης (πχ.: πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου). Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της «Δήλωσης Συμμετοχής – Παροχή Εξουσιοδότησης» και της παραλαβής της από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6522787.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Οποιοσδήποτε δικαιούμενος να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση μέτοχος μπορεί, σύμφωνα και με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας, να ζητήσει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, το αργότερο έως την 1/09/222, με αποστολή σχετικού αιτήματος του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@forenaenergy.gr, να συμμετάσχει σ’ αυτήν από απόσταση με οπτικο-ακουαστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της.

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος μετόχου και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα μέτοχο να παρακολουθεί ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στην Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου από απόσταση.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό, θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την Γενική Συνέλευση, να του απαντήσει αρνητικά. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.forenaenergy.gr/el/ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή η παρούσα Πρόσκληση και το έντυπο της «Δήλωσης Συμμετοχής – Παροχής Εξουσιοδότησης», καθώς, επίσης, είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την Συνέλευση θα αναρτηθεί ο Πίνακας των Μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Καταστατικού της εταιρείας.

Η παρούσα πρόσκληση θα αποσταλεί και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τους μετόχους στο βιβλίο μετόχων.

 

 

Χολαργός, 2/08/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

ShareHolder_DilosiSymmetoxisEkprosopisis_FORENAENERGY_TGS-070922 20220802ProsklisiFORENAGenikiSyneleysi-070922