ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας
και σε συνέχεια του από 07/09/2023 πρακτικού του Διοικητικού της
Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «FORENA
ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FORENA ENERGY
S.A.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 03/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα
18:00 στο Ξενοδοχείο ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, επί της οδού Μιχαλακοπούλου,
αριθ. 114 -115 στον Δήμο Αθηνών Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης
επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ενημέρωση επί εταιρικών εξελίξεων
2. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

1529720100+20231003ProsklisiFORENAGenikiSuneleusi-110923-1

ShareHolder_DilosiSymmetoxisEkprosopisis_FORENAENERGY_TGS-1023