Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) | Forena

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και σε συνέχεια του από 19/07/2022 πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την …

Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ στο οποίο περιλαμβάνεται και η τροποποίηση του άρθρου 15 Ν. 3468/2006 για τις εγγυήσεις προέλευσης. Το οποίο επί της ουσίας βάζει …

Αύξηση της ισχύος εκπροσώπησης (των σταθμών παραγωγής Α.Π.Ε.) από 200MW στα 500MW

Η εταιρεία πιστή στις δηλώσεις της αλλά και στην εταιρική της πολιτική υπέβαλε αίτηση στη Ρ.Α.Ε. (01/07/2022) για την επαύξηση της ισχύος εκπροσώπησης (των σταθμών παραγωγής Α.Π.Ε.) από 200MW στα …

Market Report – January 2022

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μηνιαίο δελτίο για τις χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος, το φορτίο, καθώς και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τον Ιανουάριο 2022. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες οριακές …

Έναρξη της σύζευξης των Ενδοημερήσιων Αγορών Ελλάδας-Ιταλίας-Σλοβενίας

Χθες, 21 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκίνησε το «coupling» μεταξύ της ελληνικής ενδο-ημερήσιας αγοράς με την αντίστοιχη της Ιταλίας και της Σλοβενίας, με την εφαρμογή των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδο-Ημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs). Η …

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) | Forena

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FORENA ENERGY S.A.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6/9/2021, ημέρα Δευτέρα …