Η Forena Energy εξασφαλίζει την άμεση συμμετοχή του παραγωγικού σας δυναμικού:

  • στην τρέχουσα Προ-ημερήσια ελληνική αγορά
  • στη νέα Προ-ημερήσια και Ενδο-ημερήσια αγορά, στα πλαίσια της λειτουργίας  του Μοντέλου Στόχου (Target Model) στην Ελλάδα (από την εφαρμογή του και έπειτα), καθώς και στη νέα προθεσμιακή αγορά (αντιστάθμιση τιμών – διαχείριση κινδύνου)
  • στη νέα αγορά εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, διευθετεί τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων για εσάς, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει τους κινδύνους των αποκλίσεων

Λόγω της  εμπειρίας, αλλά και των αξιόπιστων εργαλείων διαχείρισης που έχει αναπτύξει, η Forena Energy καλύπτει την υποχρέωση ενεργής συμμετοχής στην αγορά, καθώς και την ευθύνη εξισορρόπησης εκάστου έργου με μηδενικό ρίσκο για τον παραγωγό.

Αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων παραγωγής του έργου για την βελτιστοποίηση των προβλέψεων παραγωγής της επόμενης ημέρας και την διόρθωση των προβλέψεων παραγωγής σε ενδοημερήσιο επίπεδο. Η πρόβλεψη πραγματοποιείται με εφαρμογή ειδικού αλγορίθμου πρόβλεψης της ωριαίας παραγωγής που έχει αναπτυχθεί  διακριτά για κάθε έργο, το οποίο έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων μεταξύ αναμενόμενης και πραγματικής παραγωγής.

Διαχειρίζεται, διεκπεραιώνει και εκκαθαρίζει όλες τις οικονομικές συναλλαγές με τους διαχειριστές της αγοράς σε ημερήσια και μηνιαία βάση και αποστέλλει αναλυτική ενημέρωση στους παραγωγούς για τη συνολική διαχείριση των έργων.

Αναλαμβάνει για λογαριασμό του παραγωγού τη βεβαίωση/έκδοση των αντίστοιχων Εγγυήσεων Προέλευσης, καθώς και τη διαπραγμάτευση και πώλησή τους αθροιστικά με τις αντίστοιχες Εγγυήσεις Προέλευσης των υπολοίπων έργων που διαχειρίζεται προς μεγιστοποίηση του οφέλους και δημιουργίας επιπλέον εσόδων για τον παραγωγό.

Διαχειρίζεται και καλύπτει τις υποχρεώσεις κάθε παραγωγού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REMIT.