Υπουργεία
Υπουργειο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ)
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ)
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)

Περιφέρειες
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Κεντρικής Μακεδονίας 
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Δυτικής Ελλάδος
Στερεάς Ελλάδας
Αττικής
Πελοποννήσου
Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης

Άλλοι Φορείς
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
Όμιλος για τη Διάδοση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ELFORES)
Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ
Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ)
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ)
Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Εταιρειών (ΣΕΦ)
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) 
Διατμηματική Μονάδα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων (RENES) 
GREENPEACE 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) 

Επικοινωνία
WWF Ελλάς 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολ/κής Κληρονομιάς