ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FORENAENERGYΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000
Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας
και σε συνέχεια του από 28/04/2023 πρακτικού του Διοικητικού της
Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «FORENA
ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FORENA ENERGY
S.A.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2023, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, επί της οδού
Μιχαλακοπούλου, αριθ. 114 -115 στον Δήμο Αθηνών Αττικής

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση Συμμετοχής