ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και σε συνέχεια του από 07/09/2023 πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την …

Έναρξη της σύζευξης των Ενδοημερήσιων Αγορών Ελλάδας-Ιταλίας-Σλοβενίας

Χθες, 21 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκίνησε το «coupling» μεταξύ της ελληνικής ενδο-ημερήσιας αγοράς με την αντίστοιχη της Ιταλίας και της Σλοβενίας, με την εφαρμογή των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδο-Ημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs). Η …