Έναρξη της σύζευξης των Ενδοημερήσιων Αγορών Ελλάδας-Ιταλίας-Σλοβενίας

Χθες, 21 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκίνησε το «coupling» μεταξύ της ελληνικής ενδο-ημερήσιας αγοράς με την αντίστοιχη της Ιταλίας και της Σλοβενίας, με την εφαρμογή των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδο-Ημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs). Η …